Nikon Club Nederland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van deze site of informatie die via deze website verkregen is. Ondanks de constante zorg en aandacht die we besteden aan onze website kan informatie onvolledig of onjuist zijn.

De teksten op de site worden geschreven door leden van Nikon Club Nederland. Hoewel iedere schrijver poogt correcte informatie te verstrekken, kan er wat dat betreft geen garantie gegeven worden, waardoor de club noch de schrijver aansprakelijk zijn op welke manier dan ook.

In de teksten op deze site wordt naleving van toepasselijke wetgeving nagestreefd. Dit ook wat betreft het gebruik van foto’s en andere afbeeldingen. Mocht u ervan overtuigd zijn dat ergens op de site de privacywetgeving, auteursrechten of andere wetgeving niet nageleefd wordt, dan verzoeken wij u een mail te sturen aan de websitebeheerder. Wanneer u in de mail gedetailleerd aangeeft wat er volgens u niet klopt en waarom dat exact is, dan nemen wij uw melding in behandeling.

Voor het gebruik van ons discussieforum gelden aanvullende regels die u hier kunt vinden.