Skip to content

Voorwaarden Webshop

Algemene voorwaarden webshop Nikon Club Nederland

Algemene Voorwaarden van Nikon Club Nederland gevestigd te Arnhem.
Versie geldig vanaf 1 december 2010

Artikel 1. Algemeen

1.1       Onder ‘NCN’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:

Nikon Club Nederland
Talingstraat 13
6921 WB Duiven
KvK : 40412361
BTW-nummer: NL803043971B01

1.2      Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ‘NCN’ voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3       Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien ‘NCN’ voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ‘NCN’ erkend.

1.5       In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6       Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ‘NCN’.

2.2       Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden ‘NCN’ eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door ‘NCN’ of een door ‘NCN’ verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3       Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn NCN en afnemer hieraan gebonden.

2.4       Aanbiedingen van NCN gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5       NCN kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1       Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2       NCN garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3       Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1       Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze één maal per week na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken brengt NCN verzendkosten in rekening. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij NCN bekende postadres.

4.2       De afnemer dient in enkele gevallen voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3       Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4       Aan de leveringsplicht van NCN zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door NCN geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5       Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1       Een door NCN opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van NCN zijn, waarna NCN zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2       In het kader van de regels van de koop op afstand zal NCN (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1       Onverminderd de rechten van NCN op basis van de wet is NCN gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan NCN omstandigheden ter kennis komen die NCN goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien NCN bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan NCN zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is NCN bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3       De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij NCN, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan NCN heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij NCN. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt NCN na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 7. Overmacht

7.1       Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop NCN geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij NCN en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2       Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NCN de verbintenis had moeten nakomen.

7.3       Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door NCN niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4       Indien NCN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1       NCN biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2       NCN is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan NCN) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan NCN. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan NCN schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4       Indien klachten van de afnemer door NCN gegrond worden bevonden, zal NCN naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van NCN en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van NCN) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van NCN gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van NCN voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5       NCN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6       Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens NCN in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van NCN en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling

9.1       Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels iDAEL of vooruitbetaling plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2       Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3       In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van NCN en de verplichtingen van de afnemer jegens NCN onmiddellijk opeisbaar.

9.4       Indien NCN haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.5       Indien NCN kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1     De eigendom van alle door NCN aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij NCN zolang de afnemer de vorderingen van NCN uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van NCN wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2     De door NCN geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3     De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4     De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan NCN of een door NCN aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin NCN haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht NCN zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6     De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan NCN.

Artikel 11. Privacy

11.1     NCN respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door NCN niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2     Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van NCN kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen NCN (en al haar afdelingen) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van NCN. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. NCN is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van NCN, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. NCN is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3     NCN verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor NCN geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door NCN geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij NCN en/of haar leveranciers.

12.2     Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van NCN is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

14.1     De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar NCN’s webshop helpdesk middels shop@nikon-club-nederland.nl. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2     De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Algemene Voorwaarden Activiteiten

1. Inleidende bepalingen 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

NCN: de Vereniging Nikon Club Nederland, welke activiteiten organiseert en/of tussen de deelnemer en de organisator bemiddelt bij het sluiten van de overeenkomst.

Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door de NCN wordt georganiseerd of een externe organisator wordt aangeboden. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door de organisator worden verricht ten behoeve van de deelnemer. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.

Organisator: degene die, in uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.

Uitvoerend bedrijf: een bedrijf dat door de organisator is benaderd een activiteit uit te voeren en/of te begeleiden en/of het bieden van een faciliteit.

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een organisator zich jegens een deelnemer verplicht tot het leveren van een activiteit.

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit en/of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de organisator.

Lid: een lid van NCN.

Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van de activiteiten en/of diensten die door de organisator geleverd worden.

Website: Website van de NCN: www.nikon-club-nederland.nl

Geldbedrag: alle bedragen genoemd in deze voorwaarden zijn in euro’s. Aangezien de activiteiten van NCN zijn vrijgesteld van BTW is de BTW niet van toepassing, tenzij anders vermeld.

Wederverkoper: het bedrijf bij wie u entreebewijzen kunt verkrijgen voor een activiteit, welke via het systeem van de NCN door de organisator wordt aangeboden aan de deelnemer.

Daar waar naar bovenstaande definities in deze overeenkomst wordt verwezen in meervoudsvorm, wordt deze verwijzing geacht gelijk te zijn naar de hierboven vermelde definities in enkelvoudige vorm.

2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van het product of dienst van de organisator, waarvoor de NCN bemiddelt. De aanvaarding kan op meerdere manieren plaatsvinden via de verkooppunten van de NCN. De overeenkomst is te allen tijde een overeenkomst tussen de organisator en de deelnemer.

2.2. De deelnemer zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en betreffende eventuele andere deelnemers verstrekken, indien deelnemer tevens namens anderen de aanmelding doet. Hierbij zal de deelnemer geen relevante gegevens achterhouden die mogelijk een belemmering van de uitoefening van de activiteit zou kunnen zijn, waardoor de veiligheid van de deelnemer, de omstanders of de organisator in het geding zou kunnen komen. Bij twijfel dient de deelnemer daarvan ook altijd melding te maken.

2.3. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat met de organisator, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) deelnemer(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

2.4. Hoewel met de grootste zorg samengesteld draagt de NCN geen verantwoordelijkheid voor foto’s, informatie, prijzen en ander voorlichtingsmateriaal, welke op de website van NCN staan vermeld. Zij draagt ook geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s op drukwerk, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

2.5. De deelnemer kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal de organisator trachten hiermee rekening te houden.

2.6. De deelnemer en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van organisator een geldig identificatiebewijs te tonen.

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de NCN en/of organisator gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

3.2. De deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de NCN en/of organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van de NCN en/of organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.

3.3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de organisator prevaleren de voorwaarden van de organisator, tenzij de organisator en de deelnemer uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.

3.4. De NCN en/of organisator is (zijn) alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de organisator deze schriftelijk heeft ontvangen van de NCN.

4. Betaling

4.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient het volledige bedrag (100%) vooraf te worden voldaan aan de NCN op de door NCN aangegeven betaalwijze. Zonder betaling is geen sprake van een overeenkomst en wordt er geen reservering gemaakt of bevestigd, met uitzondering van de bepaling omschreven in artikel 4.2.

4.2. Het is mogelijk in bepaalde gevallen een betaling op rekening te accepteren, echter alleen met goedkeuring vooraf van de NCN. Zulks zal altijd schriftelijk aan de deelnemer worden bevestigd.

4.3. De deelnemer die niet tijdig de verschuldigde bijdrage betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De NCN en/of organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

4.4. De deelnemer wordt in geval van artikel 4.3 gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

5. Wijzigingen door de deelnemer

5.1. Verzoeken tot wijziging ingediend bij de NCN, als beschreven in artikel 5.2, zullen indien mogelijk worden doorgevoerd en schriftelijk door de NCN worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de deelnemer de gewijzigde prijs volgens de regeling van artikel 2.3 en artikel 4 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.

5.2. Indien de deelnemer aan de NCN een verzoek tot wijziging van de overeenkomst doet, is deze uitsluitend mogelijk indien de wijziging betrekking heeft op de geboekte activiteit(en). Indien de deelnemer wil wijzigen naar een andere activiteit geldt dit als een annulering en is artikel 6 van toepassing.

5.3. De deelnemer kan de organisator tot 14 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen.

5.4. Over het verzoek ingediend bij de NCN, als beschreven in artikel 5.1, zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal beargumenteerd en schriftelijk aan de deelnemer worden meegedeeld. De deelnemer kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 6 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de deelnemer op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

6. Annulering door de deelnemer

6.1. De deelnemer kan de activiteit alleen schriftelijk annuleren via shop@nikon-club-nederland.nl

6.2. De annulering is alleen geldig als de NCN en/of de organisator de annulering schriftelijk bevestigt. Zo nodig dient de bevestiging daarvan getoond te kunnen worden.

6.3. Bij annulering wordt de verschuldigde bijdrage in beginsel niet aan de deelnemer gerestitueerd, tenzij deelnemers plaats daadwerkelijk wordt ingenomen door een vervangende deelnemer.

7. Wijzigingen door de NCN en/of organisator

7.1. De prijs welke aan u wordt bevestigd, nadat de boekingstransactie is voltooid, is de juiste prijs.

7.2. In het geval van annulering vanuit het initiatief van de NCN in opdracht van de organisator, zoals genoemd in art. 8, zult u de eventuele reeds betaalde kosten geretourneerd krijgen.

7.3. De activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Bij slecht weer zal getracht worden het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang.

7.4. De uitvoering van het overeengekomene is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. De organisator heeft het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

8. Opzegging door de organisator

8.1. De organisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, zoals kenbaar gemaakt in de informatie over de activiteit die NCN heeft gecommuniceerd naar de leden. De opzegging dient gelijk na constatering te geschieden. De deelnemer ontvangt restitutie volgens conform de bepalingen in artikel 7. De artikelen 8.2 t/m 8.4 zijn niet van toepassing alsmede artikelen 9,10 en 11.

8.2. De organisator heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals gewichtige weersomstandigheden, (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. De organisator is verplicht de deelnemer onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

8.3. Bij opzegging door de organisator wegens de in 8.1 genoemde omstandigheden voor aanvang van de activiteit heeft de deelnemer recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De organisator zal zich inspannen de deelnemer een activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

8.4. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de organisator en/of de uitvoerende bedrijven het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de deelnemer(s), mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de deelnemer(s). De organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de deelnemer(s).

9. Verplichtingen van de organisator

9.1. De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de NCN en/of organisator redelijkerwijs mocht hebben. De organisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de deelnemer moet worden toegerekend, is de organisator tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de deelnemer.

9.2. De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.

10. Verplichtingen van de deelnemer(en) en deelnemers

10.1. De deelnemer is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de uitvoerende bedrijven van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

10.2. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of de werknemers van de uitvoerende bedrijven om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

10.3. De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een werknemer van het uitvoerende bedrijf en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan deelnemer in rekening te brengen.

10.4. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of het uitvoerende bedrijf van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de deelnemer onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

10.5. Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

10.6. De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

10.7. Indien de deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer de organisator in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

10.8. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

10.9. De deelnemer dient eventuele onjuistheden van de gegevens op de bevestiging of ticket direct te melden bij de NCN.

11. Aansprakelijkheid van de organisator / NCN

11.1. De NCN is niet aansprakelijk te stellen voor enigerlei vorm van letsel of schade ten gevolge van onjuiste vermelding van gegevens in de bevestiging van de activiteit of voor letsel aan deelnemer(s) of derden, of schade aan de eigendommen van deelnemer(s) of derden, voorgevallen door tijdens of na een activiteit die via de NCN is verkregen.

11.2. Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

11.3. De organisator stelt de uitvoerende bedrijven aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hen geboden faciliteiten en activiteiten indien dit materiële gebrek aan het uitvoerende bedrijf kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.4. De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

11.4.1. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

11.4.2. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 3 en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

11.4.3. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

11.5. Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een verzekering, door deelnemer afgesloten, die reeds dekking biedt voor de door deelnemer geleden schade .

11.6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator en/of de uitvoerende bedrijven, tenzij de wet dit uitsluit.

11.7. Indien de reiziger geen eerste melding van zaken zoals genoemd in artikel 10.3 en 10.9 maakt, waardoor anticiperen door de organisator op de door de reiziger gemelde gebreken onmogelijk wordt gemaakt, kan er na vertrek van de activiteit geen beroep meer op enigerlei schadevergoeding worden ingediend. Alle claims of klachtenbrieven welke zonder aan de in dit artikel genoemden voorwaarden te zijn voldaan, zullen niet ontvankelijk worden verklaard.

11.8. De Vereniging NCN is niet aansprakelijk te stellen voor enigerlei vorm van schadevergoeding ontstaan door het sluiten van een overeenkomst via bemiddeling door de NCN zoals in art. 2, of ontstaan uit een tekortkoming van de organisator dan wel een tekortkoming van de deelnemer, volgens deze algemene voorwaarden. In geval van een geschil tussen de deelnemer en de organisator, waarbij voldaan is aan de bepalingen zoals gemeld in deze voorwaarden en van waaruit een claim aldus door de organisator in behandeling kan worden genomen, kan de NCN door zowel de deelnemer alsmede door de organisator worden gevraagd een advies uit te brengen.

11.9. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de organisator of NCN gelden ook ten behoeve van werknemers van de organisator, de NCN en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een verdrag of wet dit uitsluit.

12. Aansprakelijkheid van de deelnemer

De deelnemer is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

13. Klachten

13.1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór de vooraf gecommuniceerde verwachte eindtijd te melden, opdat een passende oplossing getroffen kan worden. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de organisator of een vertegenwoordiger van het uitvoerende bedrijf ter plekke.

13.2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator, met afschrift naar de NCN.

13.3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding.

13.4. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen een maand na oorspronkelijke afloop van de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de NCN. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen een maand na kennisname van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, door de deelnemer bij de NCN te worden ingediend.

13.5. In geval van een klacht, ingediend bij de NCN en indien voldaan aan de voorwaarden als genoemd in dit artikel, zal de NCN de klacht op de zienswijze van beide partijen beoordelen en een advies uitbrengen, alsmede melden wat de eventuele activiteiten zullen zijn welke de NCN naar aanleiding van de klacht mogelijk besluit te ondernemen ten einde klachten van gelijke aard in de toekomst te voorkomen.

14. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Copyright © 2024 Nikon Club Nederland | Cookies | Privacy Beleid | Contact